PRIVACYSTATEMENT

Privacy is belangrijk. Voor jou en ook voor ons.

Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met PROX6.  Daarom zorgen we er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt, veilig en vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je er voor kiest om vrijwillig informatie met ons te delen verwerken wij deze in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder leggen we je uit welke gegevens wij verwerken en eventueel delen, met welk doel en hoe lang we je gegevens bewaren.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

PROX6 B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

PROX6 B.V. verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door de formulieren op onze website te gebruiken of ons te e-mailen. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder bemiddeling, detachering, ZZP-contracting, werving & selectie, consultancy, trainingen, salarisadministratie en HR.

PROX6 B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doelen:

 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen en trainingen of het versturen van nieuwsbrieven. Uitsluitend met jouw expliciete toestemming (opt-in).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • PROX6 B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • PROX6 B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor sollicitatieprocedures of bemiddeling voor detacheringsopdrachten (ook in ZZP-verband). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van testresultaten, referentiechecks, je CV, social media, etc.
 • Een zakelijke relatie (arbeidsverband, bemiddeling of opdracht) met je aan te gaan, te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij onze opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor interne en externe controles waarbij wij moeten aantonen te voldoen aan alle wettelijke vereisten voor uitoefening van onze werkzaamheden.
 • Als we een zakelijke relatie (arbeidsverband, bemiddeling of opdracht) met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van alle informatie die je ons zelf vrijwillig verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website te gebruiken, te solliciteren of in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type (niet gelinked aan je overige persoonsgegevens en uitsluitend gebruikt door Google Analytics om onze website te helpen verbeteren)
 • Bankrekeningnummer, uitsluitend indien expliciet aangeleverd voor betaling van facturen of salaris.

PROX6 B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou uitsluitend bij het aangaan van een zakelijke relatie (arbeidsverband, bemiddeling of opdracht) en alleen wanneer relevant en/of wettelijk verplicht:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nationaliteit
 • Legitimatiebewijs
 • Werkvergunning (indien van toepassing)
 • Uittreksel KvK
 • Verklaring Omtrent Gedrag (indien noodzakelijk voor de opdracht)
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding, indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vak register(s) en eventueel andere voor opdrachten relevante diploma’ s en certificaten
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PROX6 B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 • In geval van een zakelijke relatie (arbeidsverband, bemiddeling of opdracht) bewaren we je gegevens tot 7 jaar na het einde van de zakelijke relatie.
 • Als er geen sprake is van een zakelijke relatie bewaren we je gegevens tot 2 jaar na het laatste contact. Wil je dat we je gegevens eerder verwijderen? Neem dan contact met ons op. In het geval van afgewezen kandidaten bewaren wij je gegevens maximaal 4 weken. In het geval van niet gegunde opdrachten is het mogelijk dat wij je gegevens langer moeten vasthouden in verband met claimrisico of audits. Als dit het geval is laten we je dit expliciet weten.

Delen van persoonsgegevens met derden

PROX6 B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PROX6 B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PROX6 B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden, zoals intermediairs en (potentiële) opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij bemiddeling van opdrachten. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Een van de rechten in de AVG is het recht op een menselijke blik bij besluiten. PROX6 B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PROX6 B.V.) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PROX6 B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@prox6.com of neem contact op met Eveline van Lent (0346-55 37 14).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PROX6 B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@prox6.com of Eveline van Lent (0346-55 37 14).

Overig

Wanneer je meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij deze gegevens verwerken.